Dela den här sidan

Vårt uppdrag

Arkivera och Förvara Handlingar i arkivsäkra lokaler, som är gåvor eller dispositioner från föreningar, stiftelser, företag och privatpersoner i Ödeshögs Kommun.

Ödeshögs Lokalhistoriska Arkiv följer, Riksarkivets regler och lagstiftning samt allmänna råd som gäller för all arkivering i vårt land.

Ödeshögs Lokalhistoriska Arkiv, är en ideell förening, och är ett så kallat enskilt arkiv, som ej är organisrat i det instutitionella lagstadgade offentliga arkivväsendet.

Ödeshögs Lokalhistoriska Arkiv, förkortat "ÖLA" är en ideell förening. Arkivets styrelse väljs vid årsmöte. Verksamheten finansieras genom  medlemsavgifter och ett årligt kommunalt bidrag från Ödeshögs kommun.

 

 

 

I de rullbara arkivställagens hyllor förvarar vi handlingarna i arkivkartonger

KONTAKTA OSS

 

Kontakta oss om du önskar arkivförvara handlingar på säkrast möjliga sätt. Det kan vara gamla eller nya handlingar som ska förvaras för framtiden.

Det kan göras genom deponi, eller doneras som gåva till arkivet. 

Kontakta vår arkivföreståndare Charles Eriksson på nedanstående mobilnummer för mer information om hur du bäst kan förvara dina handlingar.

 

Arkivföreståndare Mob. 0734-100678

 

Mail erikssonbroholm@gmail.com eller erikssoncharles@gmail.com

 

Arkivet har öppetid Torsdagar 8.00-13.00

 

Besöksadress

Fabriksvägen 17 599 33 Ödeshög (Fd.Ombergs Buss)

 

ARKIVERING PÅ TVÅ SÄTT


VÅRA BESTÄMMELSER FÖR GÅVOR ELLER DEPONI


Ödeshögs Lokalhistoriska Arkiv förvarar alla arkivhandlingar i arkivgodkända lokaler. Riksarkivets bestämmelser tillämpas vid all förvaring, förteckning, registering, gallring och sekretess. 

Allt arkivmaterial som levereras till arkivet förtecknas och skrivs in i dataprogrammmet              "Visual arkiv" (databas)

ÄGARE TILL ARKIVHANDLINGAR KAN FÖRVARA DESSA HOS ÖLA PÅ TVÅ SÄTT 

Donation som gåva till arkivet eller genom att deponera handlingar hos arkivet mot en avgift.          Vid båda alternativen skrivs ett avtal mellan ÖLA-arkivet, donator eller ägare.

ALTERNATIV 1:

Donation som gåva till arkivet Ingen kostnad

När ägare donerar arkivhandlingar som gåva till arkivet, uttas ingen avgift från arkivet.  Arkivhandlingarna övergår då till att vara ÖLA arkivets egendom för alltid. 

 ALTERNATIV 2:

Deponi av arkivmaterial hos arkivet kostar 150kr/år per påbörjad hyllmeter

Vid deponi förblir arkivhandlingarna ägarens,

ÖLA åtager sig att förvara arkivhandlingarna på ett säkert sätt i arkivlokalerna. ÖLA tar då ut en hyra som idag är 150kr/år per påbörjad hyllmeter. Betald deponiavgift innebär att ägaren automatiskt blir medlem i Ödeshögs Lokalhisoriska Arkiv (ÖLA)

Deponerat arkivmaterial kan efter begäran alltid tas tillbaka av ägaren. ÖLA tar då ut en adminstrationsavgift  gällande arbetet med förteckning och registrering av arkivhandlingarna. Denna avgift bestäms av arkivstyrelsen från fall till fall.

 OBSERVERA!

Önskar ägare förvara giltiga verifikationer yngre (7år) uttas dubbel hyllmeteravgift. 

ARKIVSCHEMA

Kategorisering av handlingar

ÖLA använder sig av Riksarkivets allmänna arkivschema när man arkiverar olika handlingar. Detta system att kategorisera handlingar används i stort sett av alla arkiv i vårt land och har följande uppställning.

A Protokoll och verksamhetsberättelser

B Koncept, kopior av utgående skrivelser

C Diarier

D Liggare, register, medlemsmatriklar

E Inkomna, utgående skrivelser

F Ämnesordnade handlingar

G Räkenskaper

H Statistik

J Kartor och ritningar

K Fotografier

L Trycksaker

M Föremål, fanor

Z Upptagningar ljudband, mikrofilmer, spelfilm, magnetband och andra ADB-media

Ö Övriga handlingar