Ödeshögs Lokalhistoriska Arkiv

Vårt uppdrag

ÖDESHÖGS LOKALHISTORISKA ARKIV

har som huvuduppgift, att Arkivera och Förvara insamlade, handlingar i arkivsäkra lokaler. Arkivhandlingarna kan vara gåvor eller dispositioner från föreningar, stiftelser, företag och privatpersoner i Ödeshögs Kommun.

Ödeshögs Lokalhistoriska Arkiv, förkortat "ÖLA" är en ideell förening. ÖLA är ett så kallat enskilt arkiv, som ej ingår i det lagstadgade offentliga arkivväsendet.

ÖLA följer ändå, alltid Riksarkivets regler och lagstiftning samt allmänna råd som gäller för all arkivering.

 

KONTAKTA OSS

 

Kontakta oss om du önskar arkivförvara handlingar på säkrast möjliga sätt. Det kan vara gamla eller nya handlingar som ska förvaras för framtiden. Detta kan du dels ge som gåva till arkivet, eller dels bara förvara handlingarna genom deponi hos ÖLA.

Kontakta vår arkivföreståndare Charles Eriksson på nedanstående mobilnummer för mer information om hur du kan förvara dina handlingar.

 

Arkivföreståndare Mob. 0734-100678

 

Mail erikssoncharles@gmail.com

 

Arkivet har öppetid Torsdagar 8.00-13.00

 

Besöksadress

Fabriksvägen 17 599 33 Ödeshög (Fd.Ombergs Buss)

 

ÖLA:s Arkivföreståndare Charles Eriksson

ARKIVERA PÅ TVÅ SÄTT

BESTÄMMELSER FÖR GÅVOR ELLER DEPONI

Ödeshögs Lokalhistoriska Arkiv förvarar alla handlingar i arkivgodkända lokaler. Riksarkivets bestämmelser tillämpas vid all förvaring, registering, gallring, sekretess 

Allt arkivmaterial som levereras till arkivet förtecknas och skrivs in i ett dataprogram  (databas/arkivprogram) som heter "Visual arkiv".

Ägare till arkivhandlingar kan på två sätt förvara detta hos ÖLA. Antigen genom att donera handlingar som gåva till arkivet eller genom att deponera handlingar i arkivet mot en avgift. Vid båda alternativen skrivs kontrakt.

Alternativ 1:  Ingen kostnad

Ägaren donerar handlingar som gåva till arkivet. Då blir arkivmaterialet ÖLA:s och blir arkivets egendom för alltid. Ingen avgift uttas från arkivet i detta alternativ

 

Alternativ 2: Vid deponi 150kr hyllmetern/år

Används alternativet deponi/disposition av ägaren förblir materialet ägarens, medan ÖLA åtager sig att förvara materialet på ett säkert sätt i arkivlokalerna. ÖLA tar då ut en avgift som idag är 150kr/hyllmetern per år. Deponerat arkivmaterial kan efter begäran alltid tas tillbaka av ägaren.

Betald deponiavgift innebär att ägaren automatiskt blir medlem i Ödeshögs Lokalhisoriska Arkiv (ÖLA)

 OBS!

Önskar ägare förvara giltiga verifikationer yngre (7år) uttas dubbel hyllmeteravgift. 

ÖLA arbetsplats och kontor

ARKIVSCHEMA

Kategorisering av handlingar

ÖLA använder sig av Riksarkivets allmänna arkivschema när man arkiverar olika handlingar. Detta system att kategorisera handlingar används i stort sett av alla arkiv i vårt land och har följande uppställning.

A Protokoll och verksamhetsberättelser B Koncept, kopior av utgående skrivelser

C Diarier D Liggare, register, medlemsmatriklar E Inkomna, utgående skrivelser

F Ämnesordnade handlingar G Räkenskaper H Statistik J Kartor och ritningar

K Fotografier L Trycksaker M Föremål, fanor

Z Upptagningar ljudband, mikrofilmer, spelfilm, magnetband och andra ADB-media

Ö Övriga handlingar

I de rullbara arkivställagens hyllor förvarar vi handlingarna i arkivkartonger