ÖLA finns i skyddsrummet hos Ombergs Buss

ARKIVENS DAG INSTÄLLT!

Arkivens dag lördagen den 14 november 2020

inställt pga skärpta corona bestämmelser

STYRELSEN

Styrelsemöte Sept. 2020

Protokoll fört vid styrelsemöte med Ödeshögs lokalhistoriska arkiv arkivlokalen 2020-09-08 Plats: Föreningsarkivet. Närvarande: Hans Rydberg, Charles Eriksson, Annika Johansson, Ingrid Staaf, Christer Andersson, Ingvor Johansson, Jan Erik Andersson.

1) Mötets öppnande Ordförande Hans Rydbergs öppnade mötet

2) Dagordning Föreliggande dagordning godkändes

3) Val av Justeringsperson Annika Johansson valdes att justera protokollet

4) Ekonomi Balans och resultaträkning

Charles föredrog balans och resultaträkning. Resultaträkningen visade att inkomsterna under perioden 1/1-31/8-20 varit 73702 kr varav ingick kommunalt bidrag 60.000kr och medlemsavgifter 4200kr. 

Beslut: Styrelsen godkände den av föreståndaren redovisade ekonomirapporten för perioden jan-aug år 2020

5 Rapporter

a)Charles rapporterade från arkivverksamheten som varit under vår och sommar där han konstaterade att många medlemsorganisationer inlämnat ganska mycket nytt material som han sorterat in och registrerat in i arkivprogrammet. Dessutom hade han ordnat med en hel del gallring för vissa arkiv samt flyttat viss material. Ett nytt arkiv hade förtecknats hos ÖLA. Arkivets namn var Ödeshögs Filadelfiaförsamling vilket ÖLA fått som gåva. Arkivhandlingarna var mycket omfattande och tagit i stort sett hela sommaren att förteckna. Kontinuerlig bokföring, inbetalning av skatter och arbetsgivaravgifter samt inkomstrapportering av arbetsgivaravgifter och skatt till skatteverket har utförts.

b)Ny hemsida har arbetats fram av föreståndaren under våren och blivit förlagd på Hemsidehotellet Simple site med hemsideadressen olaarkiv.se. Anledningen hade varit att den förra hemsidan blivit allt svårare att redigera samt att den behövde förnyelse. I dagsläget har hemsidan besökts över 800ggr sedan juni månad.

c) En trycksak hade arbetats fram av föreståndaren med syfte att få ÖLA mer känt och uppmärksammat runt om i kommunen vilken presenterades för ledamöterna. Meningen var att trycksaken skulle delas ut till samtliga hushåll i Ödeshög, genom Post Nords ”Uppslaget” om styrelsen tillstyrkte förslaget. Offertförfrågan har gjorts till Post Nord för en preliminär kostnad av 1679 kr och Tryckerikostnad 2500st till en kostnad av 3900kr.

Beslut: Styrelsen godkände alla rapporterna samt godkände att föreståndaren fick beställa trycksaken för att upptryckas via Postemballage samt utdelas via Post Nord.

6) Projekt Scanning bilder och tidningsklipp

En preliminär ansökan om att söka projektmedel hos Tranås Säteri hade arbetats fram av föreståndaren med syftet att få projektmedel för att scanna och kategorisera arkivets alla foton och tidningsklipp. Samtal har förts med Kalle Bäck i frågan. Beslut: Styrelsen godkände föreståndarens förslag till projekt vilken kommer att inskickas som ansökan till Tranås säteri fond någon gång i december.

7) Arkivens dag

Styrelsen beslutade att arrangera arkivens dag lördagen den 14 november kl. 10.00-13.00 under år 2020 och att plats blir cafeterian i ÖLA-lokalen Ombergs Buss. Till ordföranden och Charles uppdrogs att anordna med någon typ aktivitet samt förtäring.

8) Övrigt

Föreståndaren informerade styrelsen om hans nya planer på att skriva en bok om Folkrörelser i Ödeshög. Mycket av materialet till en ny bok fanns just hos ÖLA-arkivet.

Beslut: Styrelsen godkände föreståndarens information om hans nya planer på att skriva en ny bok.

9) Avslutning.

Då inga fler frågor fanns på dagordningen tackade ordföranden för visat intresse samt avslutade mötet. Charles Eriksson Annika Johansson Sekreterare Justeringsperson

ÅRSMÖTE

Årsmötes beslut

ÖLA höll sitt årsmöte tidsdagen den 17 mars hos Ombergs Buss.

Omval gjordes på samtliga i styrelsen utan en ledamot. Nyvald ledamot i styrelsen blev Per Erik Andersson. Verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisorernas berättelse och förslag till budget godkändes av årsmötet. Årsmötet beviljade också styrelsen ansvarsfrihet för år 2019.

Läs hela årsberättelse nedan

Bild Sommarnöjet hembygdsgården före 1960

ÅRSBERÄTTELSE 2019

Ändamål

Ödeshögs lokalhistoriska Arkiv, (ÖLA), har som uppgift att inventera, insamla, förteckna, bevara, vårda och visa handlingar och annan egendom som speglar utvecklingen av liv och leverne i Ödeshögs kommun, dess sju landskommuner och fd socknar; Heda, Rök, Stora Åby, Svanshals, Trehörna, Västra Tollstad och Ödeshög. Arkivet skall bidra till att öka intresset för all sorts lokalhistoria.

Bild årsberättelse 2019 Transport från gamla ÖV

 

Styrelsens sammansättning

Ordförande Hans Rydberg, Kassör Charles Eriksson, ledamöter Christer Andersson, Annika Johansson, Susanne Orrenius, Ingrid Staaf, Ingvor Johansson, Kommun representant Birgitta Blomberg Wide´n, Ersättare i styrelsen Roland Fransson   

Revisorer Åke Johansson, Arne Arvidsson

Valberedning Kerstin Svensson 

Arkivföreståndare Charles Eriksson 

Styrelsens möten

Styrelsen har under verksamhetsåret haft två protokollförda styrelsemöten samt ett årsmöte. Årsmötet hölls i Ombergs Buss cafeteria lokal, fö. i samma fastighet där ÖLA-arkivet har sitt förvaringsutrymme. Åtta personer var närvarande.

Öppethållande och arkivarbete under året

Arkivarbetet har under året bedrivits av arkivföreståndaren med betald arvodering om 5 timmar per vecka. Öppethållandet i arkivet har varit under torsdagar mellan 8.00 -13.00

Verksamheten 2019

Arkivet har under året mottagit kompletterande handlingar från olika medlemmar efter årsmöten som varit under våren och som därefter lämnats till arkivet för sortering in i redan befintliga arkiv hos ÖLA. Detta arbete har ofta varit tidsödande eftersom man måste kontrollera om de nya handlingarna innehåller dubbletter samt ibland också strukturera om hela arkivet för att de ska få plats. Arkivföreståndaren har under året fortfarande sysslat med att omstrukturera vissa arkivtyper till nya kategorityper, exempelvis, torpinventeringar, tidningar, historiker, foton. Anledningen till omstruktureringen har varit att dessa arkivtyper ska vara lättare att hitta när de söks och att de ska finnas samlade på en gemensam plats.

I ÖLA-arkivet finns ytterligare material (bl.a kartor), som ännu inte inventerats eller blivit inskrivna i arkivprogrammet. Återstår därför att skapa särskilda förvaringsplatser enligt samma modell som ovan.

Kontinuerlig bokföring, inbetalning av skatter och arbetsgivaravgifter samt inkomstrapportering av arbetsgivaravgifter och skatt till skatteverket har gjorts kontinuerligt under året.

Övriga händelser

Föreståndaren har deltagit vid ÖLFA:s årsmöte i Norrköping i mars månad. Han har också varit närvarande som ledamot vid 3 st styrelsemöten med Arkivförbundet ÖLFA samt deltagit i två personalträffar för samtliga arkivarbetare i länet. En av dessa träffar var förlagd till Kisas kommunarkiv samt hembygdsgård. Vid den andra träffen besöktes Finspångs statsarkiv och Siemens museum.

Nya Medlemmar och Arkiv 2019

Antalet betalande medlemmar hos ÖLA, har under året varit 22st. Nya arkiv år 2019 blev Alvastra Krönikerspel och Stora Åby Skytteförening samt ett st personarkiv

Statistik

Totalt fanns vid årsskiftet 183 arkivbildare inskrivna och förtecknade hos ÖLA. I arkivets utrymme, 19/20, fanns 160 hyllmeter utrymme, varav ca 70 av dessa var fyllda med arkivmaterial. Av de 183 arkivbildarna som fanns inskrivna i arkivprogrammet var 161 st upphörda, dvs verksamheten var avslutad och arkivalierna var överlämnade som en gåva till ÖLA. 22 st arkivbildare av de 183, hade arkivmaterial disponerat mot avgift hos ÖLA. Dessa arkivbildare är också automatiskt medlemmar hos ÖLA, när arkivmaterial förvaras som en disposition.

Följande antal organisationer fördelade i kategorier fanns i arkivet per den 31/12-2019. Nykterhet och ekonomiska organisationer var de största som fanns i arkivet.

Antal Organisationer 1)Arbetstagarorganisationer 13st (2) Försvars och Fred 2st (3)Idrottsorganisationer 10st  (4)Sociala och Humanistiska 8st  (5)Kulturella organisationer 13st  (6)Kvinnoorganisationer 2st (7)Nykterhetsorganisationer 20st (8)Politiska organisationer 11st (9)Religiösa organisationer 6st (10)Studieorganisationer 3 (11)Handikappsorg. 0st (12)Övriga organisationer 7 st (13)Pensionärsorg 2st  (14)Ekonomiska org 19st (15)Företagsorganisationer 8st (16)Gårdsarkiv 1st (17)Personarkiv 13st

Arkivbildarnas olika kategorier fanns uppdelade i 1115st olika serienummer från A till Ö, fördelade och förvarade i 667 olika volymer/ arkivkartonger.

Utöver detta fanns i ÖLA-arkivet 16st olika fanor förvarade, ägda av framförallt fackföreningar samt politiska organisationer. Under året har följande statistik förts för överlämning till arkivförbundet ÖLFA. Antal besökare under året har varit ca 35, där besökarnas ålders- och könsfördelning har varit 60% män och 40% kvinnor i åldrarna 40-80 år. Antal spridda foldrar eller annan PR-verksamhet under året har varit 7st.

Arkivens dag

Under andra lördagen i november arrangerade ÖLA, arkivens dag för femte gången. Arkivet visade filmer i kafeterian, ÖLA arkivets egen film om vårt arkiv samt en film från Ödeshögsbygden. Nere i arkivet förevisades vissa fotoalbum och andra arkivalier. Vi bjöd på kaffe och kanelbullar, vilket var mycket uppskattat. 15 personer tog tillfället i akt att besöka oss under de tre timmar som arkivet höll öppet. Flera av styrelsens ledamöter fanns med i arbetet under denna lördag.

Ödeshögs industrihistoria

Föreståndaren Charles Erikssons uppdrag att skriva och teckna Ödeshögs Industrihistoria i bokform är slutförd. Boken har tryckts på Danagårds tryckeri i Ödeshög i 500 exemplar och har mottagits mycket väl av både media och läsare.100 exemplar har getts bort i gåva till olika organisationer, medhjälpare, vänner och bekanta. Bidrag och ekonomisk hjälp för redigering och tryckkostnader har ÖLA, välvilligt fått från Leader Sommenbygd-Vätterstrand och Ödeshögs Kultur och Fritidsnämnd.

Slutord

ÖLA-arkivet har med verksamhetsberättelsen försökt spegla det som inträffat under år 2019. Styrelsen vill tacka, alla medlemmar, Ödeshögs kommun, Östergötlands Arkivförbund (ÖLFA) och Leader Sommenbygd-Vätterstrand för ett gott samarbete under det gångna verksamhetsåret, vilket vi anser har bidragit till ÖLA-arkivets positiva utveckling. Hans Rydberg Charles Eriksson Christer Andersson Annika Johansson Ingrid Staaf Susanne Orrenius Ingvor Johansson Birgitta Blomber

Boksläpp Ödeshögs industrihistoria åren 1800-2018